Kinderen op De Zaaier leren door: betrokkenheid, samenwerken en concentratie
Dit bieden wij kinderen om tot ontwikkeling te komen: de leerkracht, structuur en vertrouwen

Waar staan wij voor?

Wij zijn een Christelijke dorpsschool, waar alle kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Voor ons zijn alle mensen gelijkwaardig. Onze school zet zich volledig in, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zij een goede basis krijgen voor hun verdere toekomst. Door te benadrukken dat iedereen erbij hoort, rust en structuur te bieden en kinderen op een positieve manier te benaderen, ontstaat er een positief op leren gericht klimaat. Er wordt goed onderwijs gegeven door een betrokken en gedreven team. We willen dat ieder kind veel leert, elke dag met plezier naar school gaat en zich beseft dat hij/zij onderdeel is van een geheel; de groep, het dorp, de omgeving, de wereld. We willen alle kinderen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden meegeven en ontwikkelingskansen bieden. Daarmee kunnen ze zich een eigen plek in de maatschappij verwerven. De school is bovendien een oefenplaats om ervaringen op te doen in een veilige situatie en onder deskundige begeleiding.

Onze visie op leren

Wij gaan ervanuit dat elk kind kan en wil leren, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen kinderen.  Deze verschillen zitten in de manier van leren, het verschil van oefentijd en de kindkenmerken. Vanuit onze kernwaarden hebben we oog voor deze verschillen en bieden wij ons onderwijs aan!

Kernwaarden

  • samen
  • vertrouwen
  • passie
  • plezier

SAMEN

Hieronder verstaan we:
We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school en alle kinderen. We leren met en van elkaar. We hebben oog voor elkaar, tonen interesse en geven iedereen het gevoel dat je erbij hoort. We erkennen onderlinge verschillen en laten ieder stralen daar waar zijn/haar kracht ligt.

VERTROUWEN

Hieronder verstaan we:
Dat we vertrouwen hebben in onszelf en in de ander. Als professional werken we vanuit wat nodig is voor goed onderwijs (niet vanuit wat moet). Wat is de bedoeling en vanuit die bedoeling handelt ieder naar eer en geweten. Dit doen we in alle openheid en eerlijkheid, vanuit je eigen verantwoordelijkheid als professional.

PASSIE

Hieronder verstaan we:
De energie die we uitstralen om elke dag ons onderwijs te geven, vorm te geven en te ontwikkelen binnen onze gezamenlijke visie. We inspireren elkaar door vanuit verschillende bronnen en invalshoeken te streven naar continue verbetering. Wij zijn continue in dialoog om ons scherp te houden in ons handelen.

PLEZIER

Hieronder verstaan we:
We zijn er samen voor verantwoordelijk dat we plezier hebben in ons werk. Dit stralen we uit en we stimuleren elkaar hierin. We geven elkaar het gevoel dat je ertoe doet. Dit verhoogt het werkplezier. 

Vanuit deze kernwaarden werken we samen met kinderen en ouders aan ons motto: