• DeZaaier-lijn-boven
  • DeZaaier Lijn onder
  • Lijn Onder Groen

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, blijven zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Zo kunnen kinderen zich zo goed mogelijk voorbereiden op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. De Wet passend onderwijs stelt scholen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor ieder kind: op de eigen school of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. 

Onze school is een onderdeel van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. Binnen IJssel-Berkel werken scholen en schoolbesturen met elkaar samen om voor elk kind passend onderwijs mogelijk te maken. 

Middels ons school ondersteuningsprofiel (SOP) geven we aan welke zorg wij op onze school kunnen bieden. 

  • DeZaaier-lijn-boven