Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Met Passend Onderwijs willen we elk kind datgene bieden waardoor het zich naar zijn/haar eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe wij de zorg aan elk kind op onze school hebben vormgegeven. U vindt dit document onder het kopje “praktische zaken”.

Extra ondersteuning

In eerste instantie geeft de leerkracht instructie op het niveau van het kind. Binnen deze instructie is ruimte voor kinderen die de lesstof vlot oppakken (zij krijgen uitdagend werk), voor de basisgroep, en voor kinderen die verlengde instructie nodig hebben. Daarnaast werken er onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners om extra ondersteuning te bieden. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders en hebben we meer expertise nodig. Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen, werken de schoolbesturen van ruim 100 scholen, waaronder PCBO Voorst, in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst samen in het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. In specifieke situaties kan er een arrangement worden aangevraagd.

Meer- en hoogbegaafd

Plusgroep op school

We bieden op de Zaaier ook verdieping en verrijking aan voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. In overleg met leerkracht, ouders en intern begeleider kan er ook gekozen worden om de verdieping en de verrijking niet alleen in de reguliere klas aan te bieden, maar ook in de plusklas op school. De plusklas is 1x per week vanaf groep 4. In de plusklas worden kinderen actief aangemoedigd en getraind in het omgaan met frustraties en uitdagingen. Ze worden erkend in hun ‘zijn’ en ontmoeten andere kinderen die tegen dezelfde obstakels aanlopen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien, waardoor de motivatie op peil blijft. 

Kernactiviteiten 

  • Werken aan het leren leren: het leren lerenis een van de belangrijkste doelen van de plusklas. De leerlingen krijgen inzicht in de werking van hun brein, in de groei-mindset, maar oefenen ook in het organiseren, structureren en plannen van een opdracht. Door moeilijke uitdagingen leren ze te falen, zich te frustreren en vervolgens deze frustraties te overwinnen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van het werkboek ‘Leren leren’ van Eduforce. 
  • Werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling: de plusklas is een plek waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten, ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen worden met behulp van werkvormen en spel getraind in emotionele vaardigheden en emotieregulatie. 
  • Projectmatig werken ter bevordering van de motivatie: meer- en hoogbegaafden kunnen gedemotiveerd raken als zij hun talenten niet kunnen benutten. In de plusklas werken leerlingen aan projecten van onder andere Minka Dit bevordert de motivatie en werkhouding van het kind.

Daarnaast worden de leerlingen met behulp van de Taxonomie van Bloom en de 21e-eeuwse vaardigheden bewust gemaakt van het belang van de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden/21 e-eeuwse vaardigheden. Met behulp van deze vaardigheden wordt meer inzicht gegeven en verkregen in het eigen leerproces. 

Bovenschoolse plusgroep

PCBO-Voorst is per ingang van schooljaar 2021-2022 gestart met een bovenschoolse plusgroep. Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 afkomstig van de scholen van stichting PCBO – Voorst kunnen hiervoor worden aangemeld mits het aanmeldingstraject is doorlopen en zij aan de vastgestelde criteria voldoen.   Het aanbod in de bovenschoolse plusgroep is voor 2% van de kinderen (groep 5 t/m 8) waarvan de plusgroep op schoolniveau nog onvoldoende biedt. Deze plusgroep wordt begeleid door ECHA specialist Anita Wuestman.